Beef dishes

42. Goru khosani

41. Himalaya piro goru

40. Goru tareko

39. Naram goruko tarkari

38. Goru alu mishako

37. Goruko masu

36. Goru ma sag mishako

35. Goruko bhutua