Nepalese menu

65. Dhal bhat tarkari bhojan

64. Dhal bhat tarkari masu

57. Baingun bhurta *vegan

62. Chaiu khosani *vegan

136. Kashmiri naan

135. Tandoori laccha paratha

134. Pudina paratha