Jedi z govedino

42. Goru khosani

40. Goru tareko

38. Goru alu mishako

37. Goruko masu

36. Goru ma sag mishako

35. Goruko bhutua