Jedi z govedino

Goru khosani

Goru tareko

Goru alu mishako

Goruko masu

Goru ma sag mishako

Goruko bhutua