Jedi z jagnjetino

Khasi khosani

Khasi tareko

Khasi ra sagmishako

Khasiko bhutua

Khasi alu mishako

 

Khasiko masu