Jedi z jagnjetino

26. Khasi khosani

24. Khasi tareko

22. Khasi ra sagmishako

21. Khasiko bhutua

20. Khasi alu mishako

19. Khasiko masu